MISIUNEA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE ÎN RÂNDUL SURZILOR, CONTINUARE A TRADIŢIEI MISIONARE PERENE A BISERICII

Biserica, fiind viaţa umană a credincioşilor pătrunsă de viaţa divină, e o taină care nu poate fi niciodată cuprinsă complet într-o definiţie. De aceea, atât Sfântul Apostol Pavel, cât şi Sfinţii Părinţi se folosesc de imagini pentru sugerarea caracterului ei. Cea mai adecvată imagine a Bisericii este aceea de «trup al lui Hristos». Ea exprimă mai bine ca orice noţiune faptul că în Biserică suntem strâns uniţi atât cu Hristos, cât şi întreolaltă.

Hristos are în Biserică poziţia de Cap, care cu puterea ce emană din El promovea­ză creşterea trupului în extensiune, desăvârşire şi unitate tot mai strânsă în sânul Lui (Efeseni 4, 15-16). Hristos e capul, sursă de viaţă nouă, de putere unificatoare şi desăvâr­şi­toare. Sfinţii Părinţi consideră că această putere de adunare, a celor ce cred, în trupul Său şi de modelare a lor după chipul Său, e prezentă în Hristos încă de la Întrupare. Astfel, în natura noastră asumată de Hristos prin Întrupare e Biserica întreagă în potenţă. Prin Întrupare, Hristos a luat trupul Bisericii. Întruparea Sa este întemeierea potenţială a Bisericii. Simpla comunicare în care a intrat cu cei cu care a devenit semen după natura asumată, îi pune pe aceştia într-o legătură cu Sine, deşi într-un mod nedeplin. Baza pentru comunicarea naturii umane deplin înnoite celor cu care S-a făcut asemenea e realizată prin Jertfa, Învierea şi Înălţarea Sa. De acum potenţa deplină înfăptuită a Bisericii începe să se desfăşoare efectiv ca acţiune tainică a Domnului de adunare şi chemare a celor ce primesc chemarea Lui, în şi după firea Sa omenească ridicată peste mortalitate, la starea de îndumnezeire, spre care are să-i ducă pe toţi cei ce vor accepta unirea cu El prin credinţă. Sf. Atanasie zice că Domnul a luat „un trup, care este pârga Bisericii. Deci pârga, primind nume mai presus de tot numele, a ridicat potenţial şi frământătura, care a şezut împreună cu sine. Şi de aceea au primit şi cei ridicaţi împreună cu Sine har să se numească dumnezei şi fii ai lui Dumnezeu. Mai întâi deci, a ridicat Domnul din morţi şi a înălţat în Sine însuşi trupul Său. După aceea va ridica şi membrele trupului Său, ca Dumnezeu, pe toate câte le-a luat prin Întrupare.”[1]

Încă prin Întruparea Sa, în firea pe care a luat-o Hristos, s-a cuprins întreaga realitate umană ca un întreg unitar, modelându-se astfel, trupul Lui tainic, organismul divino-uman al Bisericii, al cărei cap e Hristos, prin Care şi în Care această realitate căzută s-a unit iarăşi cu Dumnezeu, înnoită şi sfinţită ca zidire nouă. Deci, Biserica, în calitate de trup al lui Hristos, s-a modelat prin puterea existentă în natura noastră asumată de Hristos de a cuprinde şi încorpora pe toţi cei ce cred în El, în baza unităţii întregii firi omeneşti, la care aparţine şi firea omenească a lui Dumnezeu-Cuvântul.

Având Hristos această putere de concentrare şi modelare a întregii realităţi umane în Sine, putem identifica rolul Său de cap al trupului cu rolul de începător care s-a ridicat în cele dumnezeieşti, având în Sine puterea de a-i atrage pe toţi la Sine şi de a-i modela după chipul Său. E un început, un principiu care are în Sine forţa de a se împlini ca orice început.

Astfel, Hristos, în calitate de Cap al Bisericii, e izvor al vieţii dumnezeieşti şi al ha­ru­lui din ea, al Sfântului Duh care din Hristos curge necontenit în Biserică, fiind ca un fel de suflet al trupului. Curge energia Duhului din Hristos-Capul, cum curge mirul pe barba lui Aaron, pe marginea veşmintelor lui, ajungând la toţi cei părtaşi cu El, care participă şi la ungerea Lui, fiecare după cât poate cuprinde. Biserica este, aşadar, singura care are cu Hristos o legătură totală şi imediată. Tocmai prin această legătură se constituie Biserica.

 

[1] Sf. Atanasie cel Mare, Tratat despre întruparea Cuvântului şi despre arătarea Lui nouă prin trup, în Scrieri I, Editura Institutului Biblic şi de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 123.

 

 

 

Pentru a vizualiza cartea în întregime descarcă aici